ന്യൂട്രിറ്റീവ് സാൾട്ട് അനലൈസർ

  • ന്യൂട്രിറ്റീവ് സാൾട്ട് അനലൈസർ/ ഇൻ-സിറ്റു ഓൺ-ലൈൻ മോണിറ്ററിംഗ്/ അഞ്ച് തരം പോഷക ഉപ്പ്

    ന്യൂട്രിറ്റീവ് സാൾട്ട് അനലൈസർ/ ഇൻ-സിറ്റു ഓൺ-ലൈൻ മോണിറ്ററിംഗ്/ അഞ്ച് തരം പോഷക ഉപ്പ്

    ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസും ഫ്രാങ്ക്സ്റ്റാറും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഗവേഷണ വികസന പദ്ധതി നേട്ടമാണ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് സാൾട്ട് അനലൈസർ.ഉപകരണം പൂർണ്ണമായും സ്വമേധയാലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ അനുകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരേസമയം അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പോഷക ഉപ്പ് (No2-N നൈട്രൈറ്റ്, NO3-N നൈട്രേറ്റ്, PO4-P ഫോസ്ഫേറ്റ്, NH4-N അമോണിയ നൈട്രജൻ, NH4-N അമോണിയ നൈട്രജൻ, SiO3-Si സിലിക്കേറ്റ്) ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളത്.ഒരു ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ടെർമിനൽ, ലളിതമാക്കിയ ക്രമീകരണ പ്രക്രിയ, സൗകര്യപ്രദമായ പ്രവർത്തനം എന്നിവയാൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിന് ബോയ്, ഷിപ്പ്, മറ്റ് ഫീൽഡ് ഡീബഗ്ഗിംഗ് എന്നിവയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും.